Asepsol 5%

  • Opis proizvoda
  • Pakovanja

Asepsol je gotov radni rastvor za dezinfekciju i pranje:podova, radnih površina, predmeta i opreme  u  zdravstvu,veterinarskim ambulantama, vrtićima, školama, sportskimdvoranama, teretanama, sredstvima javnog prevoza, uobjektima za čuvanje stoke i živine, mlekarstvu, mesnoj,prehrambenoj industriji,  industriji pića, hotelima,restoranima, pekarama i svim subjektima koji su obaveznida primenjuju Pravilnik o uslovima higijene hrane, dobrehigijenske prakse i primenu postupaka koji se zasnivaju naprincipima analize opasnosti i kritičnih kontrolnih tačakaHACCP-a.Takođe se koristi za opštu upotrebu zadezinfekciju ruku i dezinfekciju površina u domaćinstvima.

1L, 5L;